• 2018. március 11. 09:30

Tájékoztató a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Tankötelessé válnak a 2018/2019. tanév kezdetén a 2011. szeptember 1-je és 2012. augusztus 31-e között született iskolaérett gyermekek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (2) bekezdése értelmében. A beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatala a járás valamennyi településére egységesen határozta meg.
Tájékoztató a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

 

A beiratkozás április 12-én, csütörtökön és április 13-án, pénteken 8 és 19 óra között lesz.

A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye alapján tartozik – a kötelező felvételt biztosító iskolába –, illetve a választott intézménybe.

A beíratáshoz szükség van:

  • a szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványára,
  • a szülők (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványra (lakcímkártya)
  • az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai szakvélemény, vagy a szakértői bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról)


Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.

Célszerű beíratáskor a gyermekre vonatkozó (esetleges betegségeit igazoló, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolások) dokumentumokat is bemutatni.

Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni.
A felvételről az iskolák május 3-áig kötelesek dönteni és azt követően a szülőket értesíteni.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbírálati kérelemmel élhetnek, amelyet a felvételt elutasító intézmény igazgatójának kell benyújtani:

  • az állami fenntartású iskola esetében: az illetékes Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatójának,
  • a nem állami fenntartású intézmény esetében: az intézmény fenntartójának címezve, 

az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül.

Amennyiben az elutasító döntés jogerőre emelkedik, azt követően öt napon belül a szülő köteles gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára beíratni.

A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja szabálysértésnek minősíti, és a 7.§ (1) a) valamint a 11.§ (1) bekezdése alapján 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni.


Dr. Sipos Krisztina 
járási hivatalvezető