• 2019. április 9. 07:30
  • Forrás: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Általános iskolai beiratkozás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (2) bekezdése értelmében a 2012. szeptember 1-je és 2013. augusztus 31-e között született iskolaérett gyermekek a 2019/20. tanév kezdetén tankötelessé válnak.
Általános iskolai beiratkozás

 

A beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatala a járás valamennyi településére egységesen határozta meg:

Április 11., csütörtök: 8 és 19 óra között,

Április 12., péntek: 8 és 19 óra között. 


A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye alapján tartozik – a kötelező felvételt biztosító iskolába -, illetve a választott intézménybe.


A beíratáshoz szükség van:

- a szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványára,

- a szülők (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványra (lakcímkártya)

- az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai szakvélemény, vagy a Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról)

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.

Célszerű beíratáskor a gyermekre vonatkozó (esetleges betegségeit igazoló, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolások) dokumentumokat is bemutatni.

Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről, az iskolák 2019. május 3-ig kötelesek dönteni és azt követően a szülőket értesíteni. Az alábbi linken megtalálható az iskolai körzetek kijelöléséről szóló tájékoztató:

http://bkmkh.hu/hatosagi_es_igazsagugyi_osztaly/oktatas_igazgatas/


A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbírálati kérelemmel élhetnek. A felülbírálati kérelmet a felvételt elutasító – intézmény igazgatójának kell benyújtani:

- az állami fenntartású iskola esetében: az illetékes Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatójának,

- a nem állami fenntartású intézmény esetében: az intézmény fenntartójának címezve,

az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül.

Amennyiben az elutasító döntés véglegessé válik, az azt követő öt napon belül a szülő köteles gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára beíratni.

A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja szabálysértésnek minősíti, és a 7. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 11. § (1) bekezdése alapján 150. 000 Ft-ig terjedő pénzpírsággal rendeli büntetni.